تماس سریع

توضیحات

هتل ویستریا

ما در پروژه هتل ویستریا شعار نتوانستن را به توانستن با وجود کلیه مشکلات تبدیل کردیم

مهارتهای حرفه ای

طراحی 100%
نظارت 95%
اجرا 89%

تجربه و فعالیتها

قرارداد نظارت ، طراحی و اجرا تاسیسات الکتریکال هتل ویستریا در سال 1397 انجام گردید تیم طراحی و نظارت شرکت کار خود آغاز نمود این پروژه بدلیل تاخیر پیمانکار الکتریکال اجرایی اول پروژه در پیشرفت کار 40 درصد با مشکلات طراحی اولیه تحویل گردید و با بررسی های به عمل آمده گزارشات تیم طراحی و نظارت شرکت ، اقدامات اجرایی برای تکمیل موارد باقی مانده انجام گردید بدلیل عقب بودن الکتریکال از زمانبندی پروژه ، برنامه ریزی برای به تکمیل رساندن پروژه صورت گرفت و تیم اجرای حداقل ده گروه فنی سه نفره در مجموع 30 نفر وارد پروژه گردید و بعد از تاییدیه نهایی نقشه های اجرایی ، روند کار صورت گرفت و در مدت سه ماه و سرعت تیم اجرا در تکمیل پروژه تمام عقب ماندگی ها انجام شد و پیشرفت تیم الکتریکال در ادامه پروژه باعث شد برنامه زمانبندی پروژه در تایخ پایان کار پیش بینی شده محقق گردد و در تاریخ 1398/5/5 افتتاحیه هتل توسط ریاست محترم جمهور جناب آقای روحانی انجام شود محل این پروژه در تهران خیابان دربند نبش احمدی زمانی هتل ویستریا و کارفرمای اجرایی این پروژه جناب دکتر صدری می باشد.