تیم های پروژه های صنعتی

1- طراحی 

2- تامین تجهیزات

3- اجرا و نصب 

4- تابلو سازی

5- اتوماسیون و PLC

 

ارتباط با ما