تماس سریع

مدیر بخش اداری

زهرا صفری پور

خانم صفری پور نایب رئیس هیئت مدیره و مدیر بخش اداری شرکت اشعه رهاگستر

مهارتهای حرفه ای

برنامه ریزی 80%
منابع انسانی 95%
حسابداری 89%
آموزش 90%

تجربه و فعالیتها

زهرا صفری پور به سمت نایب رئیس و مدیر بخش اداری در شرکت اشعه رها گستر فعالیت می کند مسئولیت ایشان در شرکت تامین نیروی انسانی ، حسابداری ، و … می باشد