تماس سریع

مدیر عامل

پیمان عابدینی

مهندس عابدینی مدیر عامل شرکت اشعه رهاگستر ، صبر و پشتکار را در کنار دانش و تجربه در روند پروژه ها مدنظر قرار میدهد

مهارتهای حرفه ای

طراحی 100%
مشاوره 100%
مدیریت 100%
اجرا 100%

تجربه و فعالیتها

پیمان عابدینی مهندس برق قدرت به سمت مدیر عامل ، مدیر بخش تاسیسات الکتریکی و عضو هیئت مدیره شرکت اشعه رها گستر می باشد. صبوری و پشتکار ایشان در کنار دانش و تجربه باعث شده تا تمام پروژه های شرکت به نتیجه نهایی مدنظر کافرما برشد