تماس سریع

توضیحات

دیتاسنتر 48 رک هوافضای ماهدشت کرج

در این پروژه با وجود کوچک بودن حجم وسیعی از کابل کشی و لدر اجرا شد و به خاطر همین موضوع ما شعارمان را در این پروژه با موفقیت اجرا کردیم

مهارتهای حرفه ای

مدیریت پروژه 80%
تیم اجرا الکتریکال پاور و انفورماتیک 95%

تجربه و فعالیتها

قرارداد پروژه دیتا سنتر ماهدشت در اردیبهشت 1398 بسته شد و تیم اجرا فعالیت خود را در کلیه بخشهای ریز بنایی پروژه به شرخ زیر شروع نمود

1- سیستم روشنایی اداری  2- سیستم پریز ها 3- برق رسانی به اینرو پنل ها و رک پنل ها 4- سیستم اعلان و اطفا حریق  5- نصب تابلو ها و رک پنل ها 6- کابل کشی به دیزل زنراتور به طول هر سرخط 260 متر 7- سیستم دوربین های شبکه 8- سیستم تردد و..

مدت زمان اجرا پروژه تا پایان سال 1398 می باشد