تماس سریع

توضیحات

ساختمان مرکزی هلدینگ گلرنگ

شرکت اشعه رها گستر مجری الکتریکال ، پروژه ساختمان مرکزی هلدینگ گلرنگ

مهارتهای حرفه ای

اجرای تاسیسات الکتریکال 10%

تجربه و فعالیتها

در تاریخ 1396/1/15 شروع فعالیت اجرا تاسیسات الکتریکی شروع شد مسئولیت طراخی و نظارت و همچنین ابنیه پروژه توسط شرکت گلرنگ سازه بود از ویژگی های این پروژه طراحی خاص و متمایز اروپایی و هوشمند سازی با پروتکل KNX ,… می باشد