تماس سریع

توضیحات

دیتا سنتر 180 رک خجیر

دیتا سنتر محل ذخیره اطلاعات می باشد به خاطر همین موضوع ارگانها برای اینکه اطلاعات طبقه بندی شده خود را در محلی ذخیره کننده نیاز به دیتا سنتر دارند تا بتوانند به راحتی به اطلاعات طبقه بندی شده دست یابند

مهارتهای حرفه ای

اجرا 100%
مدیریت و کنترل پروژه 95%

تجربه و فعالیتها

شروع به کار دیتا سنتر خجیر در تابستان 1396 می باشد شرکت مجری ابنیه این پروژه صنایع الکترونیک زعیم (بخش فناوری طاها ) می باشد اقدامات انجام شده شرکت در انجام پروژه به شرح زیر می باشد

1- سیستم روشنایی اداری با توجه به نقشه های 2- سیستم پریز ها  3- برق رسانی به رک ها و اینروها 4- سیستم برق اضطراری سه عدد ژنراتور 3250 کیلو وات 5- سیستم پاور  6- سیستم اعلان و اطفا حریق 7- سیستم ارتینگ 9- سیستم صاعقه گیر 10- برقرسانی به ساختمانهای اداری  11- کابل کشی های شبکه ساختمان اداری 12 – کابل کشی دوربین های شبکه  13- سیستم کنترل تردد 14- سیستم srg