هتل ویستریا

  • 25 اردیبهشت 1399
  • مدیر سایت
قرارداد نظارت ، طراحی و اجرا تاسیسات الکتریکال هتل ویستریا در سال 1397 انجام گردید تیم طراحی و نظارت شرکت کار خود آغاز نمود این پروژه بدلیل تاخیر پیمانکار...