ساختمان مرکزی هلدینگ گلرنگ

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
در تاریخ 1396/1/15 شروع فعالیت اجرا تاسیسات الکتریکی شروع شد مسئولیت طراخی و نظارت و همچنین ابنیه پروژه توسط شرکت گلرنگ سازه بود از ویژگی های این پروژه طراحی...