پروژه برلیان میگون

  • 16 شهریور 1398
  • مدیر سایت
قرار داد الکتریکال پروژه برلیان میگون در تاریخ 1399/08/05 با کارفرمای محترم جناب مهندس ذوالفقاری بسته شد نقشه های شاپ پروژه به تایید کارفرما رسید و تیم اجرا در...